O projekcie

Projekt Aktywni, spełnieni, szczęśliwi – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim to dofinansowane ze środków Unii Europejskiej działania, polegające na organizacji i przeprowadzeniu działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej i zbliżenia się do rynku pracy bezrobotnych mieszkańców powiatu nakielskiego. Celem projektu jest aktywizacja, budowanie aktywnych postaw mieszkańców obszaru objętego LSR – powiatu nakielskiego, wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji mieszkańców, którzy są bezrobotni lub bierni zawodowo. Zadaniem projektu jest ponadto wspieranie uczestników projektu w przezwyciężaniu bierności społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób na co dzień żyjących w środowisku narażonym na różne wykluczenia, budowaniu zainteresowań i poczucia pewności siebie. Projekt będzie realizowany od lipca do grudnia 2020 roku. Dokładne dni i godziny poszczególnych zajęć/aktywności podamy do wiadomości po zakończonej rekrutacji i dokonaniu szczegółowych ustaleń w zakresie dostępności sal.

Projekt obejmuje następujące obszary:

  • aktywizacja społeczna (szerzej o oferowanych zajęciach można przeczytać TUTAJ),
  • aktywizacja społeczno-zawodowa (szerzej o oferowanych zajęciach można przeczytać TUTAJ).

Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka rozwoju w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Działaniami objęci zostaną wszyscy uczestnicy projektu. Będą to spotkania z psychologiem, który na bazie wywiadu sporządzi opinię dotyczącą zalecanych działań z zakresu aktywizacji społecznej dla poszczególnych uczestników, a także spotkania z doradcą zawodowym, który na bazie wywiadu sporządzi opinię dotyczącą zalecanych działań z zakresu aktywizacji zawodowej dla poszczególnych uczestników. Poszczególne obszary aktywności zostaną dobrane indywidualnie dla każdego uczestnika – na podstawie IŚR (indywidualnej ścieżki rozwoju).


By poznać szczegóły rekrutacji do projektu, kliknij TUTAJ.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia chęci udziału w projekcie.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Środki na realizację projektu będą pochodziły z przyznanego Wnioskodawcy grantu oraz wkładu własnego (własne środki pieniężne Wnioskodawcy).

Realizacja projektu została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowity budżet projektu: 128 351,60 zł,
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego: 121 714,24 zł, co stanowi 94,83% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem,
Wkład własny beneficjenta: 6 637,36 zł, co stanowi 5,17% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.